ติดต่อเรา

สำนักงานสาธาณสุขอำเภอเสริมงาม
เลขที่ 207  หมู่ 11  ตำบลทุ่งงาม  อำเภอเสริมงาม  จังหวัดลำปาง  52210
โทรศัพท์ , โทรสาร  054 286 028

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม
เลขที่ 207 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
โทรศัพท์ , โทรสาร 054 286 028