โครงสร้างหน่วยงาน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม

นายประยูร  จันทร์ศักดิ์
สาธารณสุขอำเภอเสริมงาม


งานวิชาการ


งานบริหาร

งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

น.ส.อนุชลี อุปกาละ
นักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ
นายวสันต์ จันทร์ศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุข
ชำนาญการ
น.ส.พัชรีรัตน์ ปัญญาทิพย์
นักวิชาการสาธารณสุข
น.ส.น้ำฝน ทิพย์แดง
นักวิชาการสาธารณสุข
นางขวัญชนก ยศอาลัย
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
น.ส.ปรางค์วลัย ก๋าแก่น
นักวิชาการสาธารณสุข
นางอรทัย ไชยการ
พนักงานบริการ
นายธัณทกานต์ ปิงแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชำนาญงาน

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสริมงาม
เลขที่ 207 หมู่ที่ 11 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
โทรศัพท์ , โทรสาร 054 286 028